Developer description

Bnok là hệ thống cho phép những người tham gia khám phá và chia sẻ những nội dung theo nhóm/ chủ đề nhất định: kinh tế, văn chương, du lịch…

Last updated 9 Tháng 3 2010